VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

stručni saradnik
Telefon: 033 562 445
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA A) Ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

B) Ostvarivanje prava na klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 9.-12. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/08, 6/11, 13/13, 48/13 i 12/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Općina
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o statusu Služba za BIZ; Federalno ministarstvo za pitanja boraca Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Klinički centar Ovjerena kopija
Preporuka ljekara specijaliste za banjsko liječenje ili klimatsku rehabilitaciju Ljekar specijalista; Klinički centar; Dom zdravlja Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Prijavnica mjesta boravka MUPS / CIPS Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE  – Zahtjev za upućivanje na klimatsku rehabilitaciju se koristi u periodu ljetnih mjeseci tekuće godine (juni – septembar)

– Lica koja koriste ili su koristili u kalendarskoj godini pravo na banjsko liječenje nemaju pravo na klimatsku rehabilitaciju mi obratno.

Obavještenje:

Predmet sa kompletnom dokumentacijom se proslijeđuje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo na nadležno rješavanje

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno, u toku budžetske godine u kojoj je podnesen zahtjev
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva