VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alijagić Aida, Adilović Adis – Viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o povećanju procenta ili odbijanju zahtjeva za povećanje procenta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 49. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05, 70/09 i 9/10); Zakon o upravnom postuku , Član 200 (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o primjeni propisa iz oblasti branilačko invalidske zaštite , Tačka 2. (05-41-3996/07 od 27.12.2007. godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj i godina rješenja
Ime organa koji je donio rješenje
Status, grupa i priznati procenat invaliditeta
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Medicinska dokumentacija Zdravstvena institucija
Ljekar specijalista
Original ili Ovjerena kopija
Prijava prebivališta – boravišta podnosioca zahtjeva MUP Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva