VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o prestanku prava na ličnu ili promjena u pravu na ličnu invalidninu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 37. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/48 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj i datum rješenja
Ime organa koji je donio rješenje
Ime osobe kojoj je priznato pravo na ličnu invalidninu
Razlog promjene u pravu
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o promjeni Matični ured Original ili Ovjerena kopija Ako je nastupila smrt, dostaviti izvod iz matične knjige umrlih
Prijava mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok promjena traje
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva