VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 033 562 477
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 6. i 67. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o načinu prijavljivanja/odjavljivanja korisnika zdravstvene zaštite, Svi (06-37-618/11 od 27.04.2011. godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prijašnji osnov osiguranja – radni odnos, penzija
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti u OS R BiH Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Original ili Ovjerena kopija
Kopija rješenja lične ili porodične invalidnine korisnika Služba za BIZ Općine Centar Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Potvrde o prijavi prebivališta CIPS Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik penzije Federalni zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik zdravstvene zaštite Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice i da nema osnova za zdravstvenu zaštitu JU Služba za zapošljavanje Biro Centar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije evidentiran kao poreski obveznik, odnosno da nema duga po osnovu javnih prihoda Federalno ministarstvo finansija – Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o razlogu zbog kojeg podnosilac zahtjeva nije ostvario pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu Služba za opću upravu Općine Centar Original ili Ovjerena kopija
Zdravstvena knjižica Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR za maloljetne članove Služba za opću upravu Općine Centar Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva