VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Oslobađanje plaćanja troškova naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta individualnog stanovanja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Član 28. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/06, 11/07 i 32/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za građevinsko zemljište – rentu Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Rješenje o izdatoj naknadnoj urbanističkoj saglasnosti Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevoi
Uvjerenje o pripadnosti OS Armije BiH, odnosno rješenje o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu – za podnosioca zahtjeva. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida; Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija
Prijavnice mjesta boravka za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva MUP Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava i za sve punoljetne članove domaćinstva (bračni drug i djeca) Služba za zajedničke poslove i iijela Federacije BiH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava (za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva) Kantonalni stambeni fond Original ili Ovjerena kopija Za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva
Izjava da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva nisu vlasnici stana ili kuće, niti da su podnijeli zahtjev za upis prava vlasništva na bilo kojem stanu na Kantonu Sarajevo Matični ured općina Original ili Ovjerena kopija Za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva
Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju Nadležni organ svih devet općina kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Zemljišno knjižnog ureda i Knjige položenih ugovora da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi domaćinstva nemaju stan i nekretnine. Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Općinskog organa o neposjedovanju – nekretnine za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva Nadležni organ-katastar svih devet općina kantona Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva