VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Član 62. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o kriterijima jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji, Član 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 21/05 i 20/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu (uvjerenje od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/ rješenje o ličnoj i porodičnoj invalidnini) FM odbrane grupa evidencije Original ili ovjerena kopija Učešće u oružanim snagama 1992-1995, najmanje godinu dana u kontinuitetu
Izvod iz MKV za supruge umrlih demobilisanih boraca Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrda o prijavi prebivališta (da je korisnik prijavljen na navedenoj adresi najmanje godinu dana) MUP Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrde o visini primanja za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva Firma Original ili ovjerena kopija
Potvrda da se nalazi na evidenciji nezaposlenih, potvrda PIO-a da ne prima penziju BIRO Original ili ovjerena kopija
Potvrda Poreske uprave Porezna ispostava Centar Original ili ovjerena kopija Za sve punoljetne članove domaćinstva
Dokaz da je dijete bez oba roditelja Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrda od škole za dijete bez roditelja koje se redovno školuje ili ako je završilo školovanje, da nije u radnom odnosu i da nema prihoda Obrazovna institucija Original ili ovjerena kopija
Dokaz o statusu samohranih roditelja- presuda o razvodu braka, smrtni list za bračnog druga, rješenje o starateljstvu-skrbništvu Sud, Matični ured općine, Centar socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Uputnica za liječenje ili ugovoreni termini za prijem na liječenje u nekoj od klinika van granica BiH Zdravstvene ustanove van BiH Original ili ovjerena kopija
Medicinski dokaz za oboljele članove porodičnog domaćinstva koji se nalaze na bolničkom liječenju ili kućnom tretmanu Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Izjava o podstanarskom odnosu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrde o otvorenom tekućem računu za podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva