VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

 Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o priznavanju prava na troškove naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente u postupku legalizacije bespravno izgrađenog poslovnog prostora
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Član 29. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj:2/98 i 48/99); Instrukcija Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/06, 11/07 i 32/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za pogodnosti građevinskog zemljišta – rente za izgrađeni proizvodni/poslovni prostor Nadležna služba općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Rješenje o izdatoj naknadnoj urbanističkoj saglasnosti Nadležna služba općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Uvjerenje o pripadnosti OS Armije BiH, odnosno rješenje o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu – za podnosioca zahtjeva. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – grupa za pitanja evidencija Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi prebivališta – boravišta MUP Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva na području Kantona nema drugih poslovnih prostora Služba opće uprave Općine Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja radi građenja odnosno pravu građenja SUD zemljišno knjižni ured Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o registraciji društva ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti, odnosno dokaz da je pokrenut postupak registracije ili donošenja navedenog rješenja. Općina Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva