VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

 Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o oslobađanju plaćanja rente za izgradnju stambenog objekta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Član 28. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/06, 11/07 i 32/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za građevinsko zemljište-rente za izgradnju objekta individualnog stanovanja Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Rješenje o izdatoj urbanističkoj saglasnosti Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Uvjerenje o pripadnosti OS Armije BiH, rješenje o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu Federalno ministarsvo grupa za pitanje evidencije; Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija
Prijavnice mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva
Kućna lista Služba za opću upravu Općina Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava i za sve punoljetne članove domaćinstva (bračni drug i djeca) Potvrda Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Original ili Ovjerena kopija bračni drug i djeca
Uvjerenje Kantonalnog stambenog fonda da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava Stambeni kantonalni fond Original ili Ovjerena kopija (i za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva)
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva nisu vlasnici stana ili kuće, niti da su podnijeli zahtjev za upis prava vlasništva na bilo kojem Kantonu stanu na Sarajevo Služba za opću upravu općina Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za građevinsko zemljište-rente za izgradnju objekta individualnog stanovanja Nadležne službe kantona Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju Nadležne službe kantona Original ili Ovjerena kopija iz nadležnog organa svih devet općina Kantona
Uvjerenje od Zemljišno knjižnog ureda i Knjige položenih ugovora da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi zajedničkog domaćinstva nemaju stan i nekretnine. SUD Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Općinskog organa o neposjedovanju nekretnine i stana za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva Nadležna služba općina Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva Nadležna služba općina Original ili Ovjerena kopija svih devet općina
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva