VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak PI
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Član 11. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 70/05 i 61/06); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBihH” broj 2/98 i 48/99); Odluka o posebnim pravima nositelja “Partizanske spomenice 1941.” i članova njihovih porodica, Tačka V stav 2. i tačka 6. (“Službene novine FBiH” broj: 60/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Srodstvo i ime i prezime poginulog ili umrlog nosioca ratnog priznanja
Naziv ratnog priznanja i odlikovanja
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvorno uvjerenje FM za pitanje Grupa za pitanje vojne evidencije Original ili Ovjerena kopija
Prijave mjesta prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija
Fotokopija pasoša MUP Ovjerena kopija ako se podnosilac zahtjeva nalazi u inostranstvu
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ima prebivalište u inostranstvu sa naznakom u kojoj državi živi Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa Banka Original ili Ovjerena kopija
Ovjerene izjave ili izjave date na zapisnik da li postoje okolnosti iz člana 36. Zakona Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje suda da nije podnosilac zahtjeva nije osuđen za krivična djela iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihove porodice Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKU za nosioca ratnog priznanja Matični ured upisa smrti Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Izvod iz MKV ako je podnosilac zahtjeva bračni partner Matični ured upisa braka Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Izvod iz MKR ako je podnosilac zahtjeva roditelj/staratelj Matični ured upisa rođenja Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Izvod iz MKR za podnosioca ako je podnosilac zahtjeva dijete ili usvojenik Matični ured upisa rođenja Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Rješenje o usvojenju ako je podnosilac zahtjeva usvojenik Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Potvrda /uvjerenje o redovnom školovanju – za djecu, pastorke i usvojenike Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava stranke i dva svjedoka ili izjava stranke sa dva svjedoka date na zapisnik da podnosilac zahtjeva nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac nije korisnik penzije ili druge novčane naknade druge države po osnovu priznanja/odlikovanja Nadležni organ druge države Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf