VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Finansiranje boračkih udruženja sa područja općine centar
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o izvršenju budžeta Općine Centar Sarajevo za 2015. godinu, Član 12. tačka 5. (broj: 01-143351/14 od 22.12.2014.godine.);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Telefon/faks
Odgovorna osoba
Kontakt telefon
Naziv projekta
Datum
Potpis odgovorne osobe podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Tekst projekata sačinjen u skladu s uputstvom i kriterijima Boračka udruženja Original ili Ovjerena kopija
Kopija registracije i preregistracije(ukoliko je bilo preregistracije) sa izvještajem o posljednjoj održanoj Skupštini udruženja/organizacije Federalno Ministarstvo pravde i Udruženje Original ili Ovjerena kopija
Izvještaj o utrošku sredstava u predhodnoj godini uz finansijsku dokumentaciju sa opisanim izvještajem Boračka udruženja Original ili Ovjerena kopija Ako su realizirani projekti finansirani sredstvima općine Centar u prethodnoj godini
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme trajanja finansiranog projekta u 2015. godini
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf