VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje ili odbijanje priznavanja svojstva ratnog – mirnodopskog vojnog invalida
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 38. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o primjeni propisa iz oblasti branilačko invalidske zaštite , Tačka 1. i tačka 2. (05-41-3996/07 od 27.12.2007. godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Vojna formacija podnosioca zahtjeva
Period i vrsta ranjavanja, povređivanja-oboljenja
Priznanje
Prvi period liječenja
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta-boravišta MUP Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o pripadnosti u OSBiH FM za pitanja boraca i invalida,Grupa za pitanje evidencija Original ili Ovjerena kopija
Ljekarski nalazi iz ratnog perioda Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Novi ljekarski nalaz Zdravstvena ustanova Ne stariji od 6 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf