VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje /odbijanje zahtjeva za priznavanje prava na porodičnu invalidninu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 20. i 31. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o primjeni propisa iz oblasti branilačko invalidske zaštite , Tačka 3.-9. (05-41-3996/07 od 27.12.2007. godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti u OS BiH FM za pitanja boraca i invalida,Grupa za pitanja vojne evidencije općine Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih (bračnog druga, odnosno roditelja) Matični ured nadležne općine Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o postojanju vanbračne zajednice (vanbračni drug sadjecom poginulog, umrlog ili nestalog branitelja) Nadležni sud ili organ socijalne zaštite Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured nadležne općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o prihodu za udove poginulog, umrlog i nestalog branioca (mlađe od 45 godina bez djece) Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o prihodu za udove umrlog RVI sa tuđom njegom i pomoći (mlađe od 45 godina bez djece) Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Kopija lične karte MUP Original ili ovjerena kopija
CIPS prijava prebivališta – boravišta MUP Original ili Ovjerena kopija
Rodni list za suprugu RVI Matični ured nadležne općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Uvjerenje od PIO PIO Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu BIRO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija-poreska uprava Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih i potvrda smrti Matični ured nadležne općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do nastupanja razloga za prestanak ovog prava iz Člana 37. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf