VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invaldsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje /odbijanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, član 23.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva FM za pitanja boraca i invalida, Grupa za pitanje evidencija Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci, osim ukoliko je izvod trajnog karaktera
Prijava prebivališta podnosioca zahtjeva Nadležna služba MUP-a KS (CIPS) Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje da je podnosioca zahtjeva bio pripadnik oružanih snaga. Nadležna Grupa/Samostalni izvršioc za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci;
Uvjerenje VFMB-3a
Uvjerenje da se podnosioc zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 1 (jednu) posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva, i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci;
Samo za podnosioce mlađe od 65 godina života
Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i sl. ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos 174,03 KM. Porezna uprava Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje da nije uživalac penzije, ili, ukoliko jeste, da njen iznos ne prelazi iznos od 174,03 KM. MIO/ PIO Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci;
Samo za podnosioce starije od 65 godina života
Izjava podnosioca da nije uživalac inostrane penzije Općina Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje da li je podnosioc zahtjeva korisnik prava iz nadležnosti kantonalne Službe socijalne zaštite Služba socijalne zaštite KS, Zaima Šarca 15 Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje da li je podnosioc zahtjeva korisnik stalnih mjesečnih primanja, te ukoliko jeste, navesti njihov iznos Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Original ili ovjerena kopija Pribavljat će se službenim putem
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf