VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invaldsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA DODATAK NA DJECU ZA DJECU RVI-A OD 20% DO 80% VOJNOG INVALIDITETA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, član 23.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta za roditelje MUP/CIPS Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija Prihvaćeno dostavljanje službenim putem: Da šef odjela pošalje spisak lica za koje se traži rodni list, no ne i
pojedinačni dopisi
Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Nadležna školska ustanova Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured nadležne općine Original ili ovjerena kopija
Izjava roditelja da djeca starija od 15 godina nisu stupila u brak ili stekli potomstvo Matični ured Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf