VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invaldsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNA NOVČANA PRIMANJA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, član 23.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva Matični ured općine Original ili ovjerena kopija trajnog karaktera
Uvjerenje o kretanju Nadležna služba MUP-a KS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Reviziono rješenje o priznavanju lične invalidnine i priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ili uvjerenje o priznatim pravima Nadležna služba Općine Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje
Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva o saglasnost o prestanku prava na mjesečna novčana primanja po članu 52. Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja BiH. Matični ured općine Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf