VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invaldsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje /odbijanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, član 23.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1. Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva FM za pitanja boraca i invalida, Grupa za pitanje evidencija Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci, osim ukoliko je izvod trajnog karaktera
2. Izvod iz matične knjige vjenčanih (bračnog druga) Matični ured nadležne općine Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
3. Izjava data pod punom i materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerena kod nadležnog organa da podnosilac zahtjeva ( supruga umrlog demobilisanog borca) nije zasnovala novu bračnu/vanbračnu zajednicu. Općina Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
4. Izvod iz matične knjige umrlih za umrlog demobilisanog borca Matični ured nadležne općine Original ili ovjerena kopija ///
5. Uvjerenje o kretanju Nadležna služba MUP-a KS (CIPS) Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
6. Uvjerenje o pripadnost oružanih snaga od umrlog demobilisanog borca Nadležna Grupa / Samostalni izvršioc za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci; Uvjerenje VFMB-3a
7. Uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje KS“ da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih i da u vrijeme podnosšenja zahtjeva ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
7. Izjava podnosioca da nije uživalac inostrane penzije Općina Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
8. Uvjerenja iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva u vrijeme podnošenja zahtjeva ne ostvaruje prihode veće od 174,03 KM mjesečno ni po kom osnovu, uključujući i prihode od registrovane samostalne djelatnosti i izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora Porezna uprava Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 1 mjesec
9. Uvjerenje da podnosioc zahtjeva nije uživalac penzije, ili, ukoliko jeste, da njen iznos ne prelazi iznos od 174,03 KM. MIO/ PIO Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci Samo za podnosioce mlađe od 65 godina života
10. Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da podnosilac zahtjeva nije evidentirana kao aktivni osiguranik MIO/ PIO Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
11. Izjava podnosioca da nije uživalac inostrane penzije Općina Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
12. Uvjerenja da li je podnosioc zahtjeva korisnik prava iz nadležnosti kantonalne Službe socijalne zaštite Služba socijalne zaštite KS, Zaima Šarca 15 Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
13. Uvjerenje da li je podnosioc zahtjeva korisnik stalnih mjesečnih primanja, te ukoliko jeste, navesti njihov iznos Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu Original ili ovjerena kopija Pribavljat će se službenim putem
14. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf