VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersida Veiz, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 033-562-447
E-mail: mersida.veiz@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć licima u stanju socijane potrebe.

A) DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

B) DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA

C) DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PLAĆANJE TROŠKOVA DŽENAZE-SAHRANE-UKOPA

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 30-34 (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoć licima u stanju socijalne potrebe, Svi (Nije objavljen: Broj: 1414244/14 od 21.01.2014);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrde o prijavi prebivališta, za sve punoljetne članove domaćinstva podnosioca zahtjeva

-potrebno dostaviti za a) b) c)

CIPS Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva

-potrebno dostaviti za a) b) c)

MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
Kućna lista

-potrebno dostaviti za a) b) c)

Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva

-potrebno dostaviti za a) b) c)

Poslodavac ili Zavod za PIO ukoliko se radi o penzionerima Original ili Ovjerena kopija
Dokaz za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva

-potrebno dostaviti za a) b) c)

Služba za zapošljavanje ili Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Poreske uprave za punoljetne članove porodičnog domaćinstva

-potrebno dostaviti za a) b) c)

Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija Utvrđuje se poreska obaveza u smislu samostalne ili dopunske djelatnosti
Uvjerenje o eventualnom ostvarivanju prava iz

nadležnosti JU Centar za socijalni rad/Služba socijalne zaštite Centar

-potrebno dostaviti za a) b) c)

Služba socijalne zaštite (Zaima Šarca 13) Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija za oboljele članove porodičnog domaćinstva

-potrebno dostaviti za a) b)

Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o statusu samohranog roditelja

-potrebno dostaviti za a) b)

Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija Činjenica se dokazuje:Izvodom iz matične knjige umrlih, Izvodom iz matične knjige rođenih za dijete ukoliko očinstvo nije priznato, Presudom o razvodu braka, Socioanamnestičkim podatkom Službe socijalne zaštite
Potvrda od škole da se dijete starije od 15 godinanalazi na redovnom školovanju

-potrebno dostaviti za a) b)

Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o zakupu ili ovjerena izjava vlasnika stambenog objekta o zakupu

-potrebno dostaviti za b)

Notarski ili sudski obrađena isprava ili matični ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu stambene jedinice koja je predmet zakupa

-potrebno dostaviti za b)

ZK izvadak ili izvod iz knjige položenih ugovora ili notarski obrađen kupoprodajni ugovor Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da podnosilac zahtjeva nije ostvario drugi vid pomoći putem nadležne Službe za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti PRIBAVLJAT ĆE ORGAN SLUŽBENIM PUTEM Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je dijete bez oba roditelja

-potrebno dostaviti za a) b)

Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Smrtni list za umrlog člana domaćinstva

-potrebno dostaviti za a) i c)

Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je umrli član porodičnog domaćinstva bio u stanju socijalne potrebe

-potrebno dostaviti za c)

Uvjerenje Službe socijalne zaštite Original ili Ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva

-potrebno dostaviti za a) b)

Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva