VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersida Veiz, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 033-562-447
E-mail: mersida.veiz@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć licima u stanju socijane potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 30.-34. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoć licima u stanju socijalne potrebe, Svi (Nije objavljen: Broj: 1414244/14 od 21.01.2014);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum prijave administrativnog postupka
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
Prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva CIPS Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva Poslodavac ili Zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o nezaposlenosti članova porodičnog domaćinstva koji nisu u radnom odnosu Služba za zapošljavanje/Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija za oboljelo lice Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Preporuka nadležnog ljekara o potrebi kupovine lijeka, bezglutenske ishrane, rukava za limfedem, silikonskog implantata, silikonske proteze ili određenog medicinskog tretmana Nadležni ljekar Original ili Ovjerena kopija
Preporuka konzilija ljekara KCUS ili Opće bolnice o potrebi liječenja van granica BIH ili ugovoren tretman za liječenje van prebivališta KCUS, Opća bolnica, zdravstvena ustanova koja će provoditi medicinski tretman Original ili Ovjerena kopija
Predračun za kupovinu lijekova Apoteka Original ili Ovjerena kopija
Predračun zdravstvene ustanove za troškove banjskog liječenja Zdravstveno-rehabilitaciona ustanova Original ili Ovjerena kopija
Predračun ovlaštenog dobavljača ortopedskog ili drugog pomagala Ovlašteni dobavljač Original ili Ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva