VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kulović Zlatan, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-450
E-mail: zlatan.kulovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Status civilne žrtve rata i pravo na ličnu invalidninu, lično novčano primanje, njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak
A) LIČNU INVALIDNINU,B) MJESEČNO LIČNO NOVČANO PRIMANJE,

C) DODATAK ZA NJEGU I POMOĆI OD STRANE DRUGOG LICA,

D) ORTOPEDSKI DODATAK

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 79. i 79a (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član. 121. i 170. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku FBIH , Član 200. (“Službene novine FBIH” broj:
2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštit porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kratak opis ranjavanja-povrede
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva CIPS Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija (iz perioda neposredno poslije ranjavanja ili nastanka povrede i dalje) Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o boravku u logoru Savez logoraša BiH Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o statusu posebne kategorije civilnih žrtava rata (seksualno zlostavljanje) Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o priznatom statusu vojnog invalida ili neratnog invalida Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljat će se službeno
Uvjerenje o nekažnjavanju Nadležna služba MUP-a Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava u skladu sa čl.7, stav 1. i 2., čl.74, čl.75, čl.76a i čl.77 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ broj 36/99,54/04,39/06,14/09,45/16 i 40/18) Matični ured Original
Ovjerena kopija tekućeg računa otvorenog u banci po vlastitom izboru Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva