VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović Hajdarević, Stručni savjetnik
Telefon: 033-562-347
E-mail: amra.sabrihafizovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na dječiji dodatak
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 132.-147. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); /Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda prebivališta / boravišta za roditelje CIPS Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izjava roditelja za djecu iznad 15 godina starosti da nisu zasnovali bračnu zajednicu i da nisu stekli potomstvo Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati će se po službenoj dužnosti za djecu prijavljenu u Općini Centar
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Nadležna školska ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanja dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini ukupnih primanja ostvarenih po osnovu radnog odnosa u prethodnoj kalendarskoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva koji su bili u radnom odnosu Firma (poslodavac) Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje za članove porodičnog domaćinstva koji u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bili u radnom odnosu Služba za zapošljavanje – Biro/Porezna uprava/Zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija Uvjerenje Službe za zapošljavanje ILI Uvjerenje Porezne uprave da se lice nije nalazilo na evidenciji osiguranih lica ILI Uvjerenje Zavoda za PIO da se  lice nije nalazilo na evidenciji osiguranih lica
Uvjerenje o visini primanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u prethodnoj kalendarskoj godini Zavod za PIO FBiH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva MUP Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o o posjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva Općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava roditelja da žive u vanbračnoj zajednici, a ukoliko ne žive zajedno, rješenje nadležnog suda odnosno socioanamnestičke podatke Općinska služba/Nadležni sud/Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je dijete bez jednog ili oba roditelja (izvod iz MKR ili izvod iz MKU) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o invalidnosti jednog od roditelja ili djetata od 90% ili 100% Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Rješenje da je jedan od roditelja korisnik prava na stalnu novčanu pomoć Služba socijalne zaštite općine Original ili Ovjerena kopija
Otpusno pismo o bolničkom tretmanu za dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti,leukemiije, TBC ili celijakije Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz za neratne invalide sa utvrđenim stepenom invalidnosti od najmanje 80% koji po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko pomagalo, i to:

  1. a) organa za kretanje, kao i drugih organa koji uvjetuju oštećene funkcije donjih ekstremiteta,
  2. b) potpuni gubitak ili oštećnje vida,

c) teža retardiranost ili paraliziranost D(B270; 5; 500)

Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Broj tekućeg računa podnosioca zahtjeva Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do ispunjenja zakonskih uvjeta za prestanak isplate dječijeg dodatka
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva