VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hata Kadic, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-448
E-mail: hata.kadic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Satus raseljene osobe
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Zakon o raseljenim osobama i izbjeglicama u FBIH, Član 1.-6.,18. i 19. (“Službene novine FBIH” broj: 15/05); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Kantonu Sarajevo, Član 10.,14.,15. i 17. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Popunjen obrazac za re-registraciju MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija
Potvrde o prijavi boravišta svih članova porodičnog domaćinstva MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili Ovjerena kopija
Kopija rodnih listova za djecu mlađu od 18 godina Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o visini primanja Poslodavac, služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija Potvrde o prosječnoj plaći za zaposlene članove kućnog domaćinstva ili uvjerenje od Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, čekove od penzije, potvrda o primanju po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata
Za nezaposlene punoljetne članove domaćinstva uvjerenje o nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje, PIO ili obrazovne institucije Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik prijeratne stambene jedinice Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o uslovnosti stambenog objekta u prijeratnom mjestu prebivališta Inspekcija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskog prava i dopunskog rada Uprava prihoda Original ili Ovjerena kopija
Kopija ugovora (rješenja) o korištenju stana (kuće), ili ovjerena izjava o obezbijeđenom smještaju u mjestu trenutnog boravka Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Potvrda ili prijava za dobrovoljnii povratak u prijeratno mjesto prebivališta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznatom statusu raseljene osobe za sve članove porodičnog domaćinstva Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija Ukoliko je status raseljene osobe bio ranije regulisan
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva