VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hata Kadic, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-448
E-mail: hata.kadic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć za majke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 7, 148-161 i 167. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju (za a) i b)) MUP / CIPS Original ili ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete za a) b) i c) Matični ured Original ili ovjerena kopija Pribavljati će se po službenoj dužnosti za djecu prijavljenu u Općini Centar
Ugovor o radu odnosno rješenje o radnom odnosu za a) Poslodavac Original ili ovjerena kopija Za puni iznos naknade umjesto plaće žena majka u radnom odnosu dokazuje trajanje radnog odnosa od najmanje 12 mjeseci prije otvaranja porodiljskog odsustva
Uvjerenje poslodavca o činjenici da li će porodilja ostvarivati plaću ili dio plaće za vrijeme porodiljskog odsustva za a) Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa /Obrazac Porezne uprave JS 3100 za a) Poslodavac Ovjerena kopija
Potvrda liječnika sa naznačenim datumom otvaranja porodiljskog odsustva za a) Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da porodilja nije u radnom odnosu za b) Služba za zapošljavanje/Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za supruga porodilje koja nije u radnom odnosu za b) MUP/CIPS Samo u slučaju da porodilja koja nije u radnom odnosu nema godinu dana prebivališta na području Kantona Sarajevo
Potvrda da se porodilja redovno školuje za b) Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Potvrda da majka prirodno prehranjuje/ne prehranjuje novorođenče za d) Zavod za zaštitu žena i materinstva Original ili ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva za a) b) c) Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do navršenih šest mjeseci djeteta
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva