VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azemina Karić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 358
E-mail: azemina.karić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na boravak djece u predškolskim ustanovama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 162.-164. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Član 2.,3. i 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/02);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1) Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
2) Potvrda o prijavi mjesta prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva MUP KS Original ili ovjerena kopija Podnosilac zahtjeva ne dostavlja prijavu prebivališta jer dostavlja uvjerenje o kretanju
3) Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
4) Izvod iz matične knjige umrlih za jednog ili oba roditelja Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
5) Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured općine Ovjerena kopija
6) Dokaz o radnom odnosu roditelja, da li se radi o određenom ili neodređenom trajanju radnog odnosa i visini ukupnih primanja po osnovu radnog odnosa u mjesecu prije podnošenja zahtjeva Firma (poslodavac) Original ili ovjerena kopija
7) Prihodi ostvareni na osnovu starosne, invalidske i porodične penzije (kopija čeka od penzije) u mjesecu prije podnošenja zahtjeva Podnosioc zahtjeva Original ili ovjerena kopija
8) Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih prava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti po osnovu registrovane dopunske djelatnosti Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
9) Uvjerenje da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva nemaju registrovan privredni
subjekt
Nadležni Sudski registar poslovnih subjekata Original ili ovjerena kopija
10) Uvjerenje o prihodima ostvarenim iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Za građane sa prebivalištem na području općine Centar, pribavljat će se po službenoj dužnosti
11) Rješenje o invalidnosti djece ili roditelja Nadležni organ Original ili ovjerena kopija
12) Rješenje o starateljstvu za dijete (djecu) Nadležni sud Original ili ovjerena kopija
13) Rješenje o ostvarenom pravu na stalnu novčanu pomoć ili tuđu njegu i pomoć od strane druge osobe Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
14) Dokaz o postojanju intelektualnih poteškoća ili psihičkih oboljenja kod nekog od članova porodićnog domaćinstva Nadležna zdravstvena ustanova / organ Original ili ovjerena kopija
15) Dokaz o redovnom školovanju jednog ili oba roditelja Nadležna visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija
16) Ugovor/dokaz o korištenju usluga boravka djece u predškolskoj ustanovi Predškolska ustanova Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme pohađanja predškolskog obrazovanja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva