VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azemina Karić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 358
E-mail: azemina.karić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 145.-147. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 02/98); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštit, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva

[za a), b), c), d), e), f)]
MUP/CIPS Original ili ovjerena kopija
Rodni list za djecu – [za a) i f)] Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista [za e)] Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva odnosno lice za koje se traži zdravstvena zaštita nije ostvario/lo status osiguranog lica ni po kojem drugom osnovu u skladu sa propisima

[za a), b), d), c), e) i f)]
Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Poreske uprave za sve punoljetne članove domaćinstva

[za b), c), d) i e)]
Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja

[za b), c), d) i e)]
Federalni Zavod PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica

[za b), c) i e)]
Služba za zapošljavanje – Biro PU Original ili Ovjerena kopija
Socijalna anamneza da se radi o licu u stanju – socijalne potrebe za podnosioca zahtjeva radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje

[za e)]
Služba socijalne zaštite Original ili Ovjerena kopija PRIBAVLJA SE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, do nastupanja zakonskih uslova za prestanak zdravstvene zaštite
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva