VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA


Telefon: 033 562 352
E-mail: osmo.babic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prestanak utvrđenih prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 8., 144 (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, Član 19 “Službene novine FBiH” broj: 36/99, 54/04,39/06 i 14/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o prijavi mjesta prebivališta – boravišta za a), b) c), d), f) i g)  CIPS Original ili ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava za dječiji dodatak (za a)) Nadležna institucija Original ili ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu (za b)) Nadležna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu (za c)) Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige umrlih (za e) i f)) Matični ured Original ili ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da je raseljena osoba iskoristila iskoristila pomoć – donaciju za nužnu opravku vlastite kuće, stana u mjestu prijeratnog prebivališta ili u mjestu sadašnjeg boravišta radi sticanja minimalnih uslova stanovanja (za f)) Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na zdravstvenu zaštitu (za g)) Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva