VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Telefon: 033 562 352
E-mail: jasmina.fazlic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prestanak statusa raseljene osobe zbog promjene boravišta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i izbjeglicama u FBIH, Član 1.-6. i 18.-20. (“Službene novine FBIH” broj: 15/05); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Kantonu Sarajevo, Član 10. i 14.-17. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o prihvatu na smještaj (ugovor, garantna izjava i sl.) Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Prijava boravka CIPS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva