VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatan Kulović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-450
E-mail: zlatan.kulovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Status člana porodice civilne žrtve rata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 62.-68. (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 121. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku FBIH , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj; 2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštit porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o smrti poginule civilne žrtve rata Nadležne institucije Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o porodičnoj vezi sa civilnom žrtvom rata (izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnoj visini svih primanja podnosioca zahtjeva u prethodnoj kalendarskoj godini Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o školovanju Nadležna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava u skladu sa čl.7, stav 1. i 2., čl.74, čl.75, čl.76a i čl.77 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ broj 36/99,54/04,39/06,14/09,45/16 i 40/18) Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Izjava dva svjedoka da udovac/udovica civilne žrtve rata nije sklopio/la novu bračnu zajednicu te da nije zasnivao/la vanbračnu zajednicu, odnosno da ne živi u vanbračnoj zajednici Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Poresko uvjerenje Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje službe za BIZ Služba za boračko-invalidsku zaštitu Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, dok postoje zakonski osnovi za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu CŽR
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva