VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hata Kadić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 448
E-mail: hata.kadic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na dječiji dodatak
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 144. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime (ime roditelja) i ime djeteta
Datum rođenja djeteta
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta za roditelje CIPS Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva MUP Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o posjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje, i obavljanju dopunske djelatnosti za punoljetne članove domaćinstva Poreska uprava Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava roditelja da djeca starija od 15 godina nisu stupila u brak ili stekla potomstvo Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrda o visini ukupnih primanja iz radnog odnosa u prethodnoj kalendarskoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva koji su bili u radnom odnosu Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje za sve članove porodičnog domaćinstva koji u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bili u radnom odnosu Zavod za zapošljavanje – Biro
Porezna uprava, Zavod za PIO
Original ili ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija Ukoliko je došlo do izmjene tekućeg računa na koji se uplaćuju sredstva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE  Korisnici uvećanog dječijeg dodatak ne dostavljanju dokumentaciju koja se odnosi  na dokaz o primanjima za prethodnu godinu.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, za vrijeme trajanja prava na dječiji dodatak
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva