VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aida Hadžić
Telefon: 033 562 449
E-mail: aida.hadzic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za sufinansiranje troškova postupka vantjelesne oplodnje (poticanje nataliteta)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva i bračnog/vanbračnog druga

-potrebno dostaviti za a) b)

MUP / CIPS Original ili ovjerena kopija Ne starija od
3 mjeseca
Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno i ostalu djecu porodilje

-potrebno dostaviti pod a)

Matični ured Original ili ovjerena kopija Rodni listovi za svu djecu porodilje potrebni radi utvrđivanja visine pomoći
Uvjerenje da bračni drugi nije ostvario ovaj vidi pomoći na području općine svog prebivališta (ukoliko to nije općina Centar)

-potrebno dostaviti pod a)

Nadležni organ Original ili ovjerena kopija
Kućna lista

-potrebno dostaviti pod b)

Matični ured Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih

-potrebno dostaviti pod b)

Matični ured Original ili ovjerena kopija
Izjava o vanbračnoj zajednici

-potrebno dostaviti pod b)

Matični ured Original ili ovjerena kopija
Preporuka zdravstvene ustanove da je preporučeno liječenje steriliteta postupkom vantjelesne oplodnje

-potrebno dostaviti pod b)

Nadležna zdravstvena ustanova ili specijalista ginekolog Original ili ovjerena kopija
Predračun troškova postupka vantjelesne oplodnje

-potrebno dostaviti pod b)

Zdravstvena ustanova koja provodi uslugu Original ili ovjerena kopija Obavezno da sadrži podatak koji je postupak vantjelesne oplodnje po redu te da isti nije okončan
Tekući račun podnosioca zahtjeva

-potrebno dostaviti za a)

Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva