VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selma Ćenanović
Telefon: 033 562 447
E-mail: selma.cenanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć penzinerima
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju  PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrde o prijavi prebivališta, za sve punoljetne članove domaćinstva CIPS Original ili ovjerena kopija
Ček od penzije Original ili ovjerena kopija Ne stariji od tri mjeseca za oba bračna druga
Ukoliko nije penzioner, dokaz o statusu bračnog druga Biro za zapošljavanje
PIO/MIO
Original ili ovjerena kopija Potvrda; uvjerenje;
Uvjerenje o tome da li je poreski obveznik Poreska uprava Centar Original ili ovjerena kopija Za sve članove domaćinstva
Preporuka nadležnog ljekara specijaliste o potrebi lijekova za liječenje Original ili ovjerena kopija
Predračun za kupovinu lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi Izdat od strane Apoteke Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva