VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prevazilaženje arhitektonskih barijera za civilna invalidna lica i civilne žrtve rata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći putem finansiranja i sufinansiranja troškova za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata invalidnih lica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva

– potrebno za a)b)c)

MUP / CIPS Original ili ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
Potvrde o prijavi prebivališta za sve punoljetne članove domaćinstva

– potrebno za a)b)c)

CIPS Original ili ovjerena kopija  –
Rješenje / nalaz o invalidnosti podnosioca zahtjeva

– potrebno za a)b)c)

Nadležni općinski ili drugi organ Original ili ovjerena kopija  –
Kućna lista;

– potrebno za a)b)c)

Matični ured općine Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva odnosno dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva koji nisu u radnom odnosu;

– potrebno za a)b)c)

Poslodavac, Zavod za PIO,

Služba za zapošljavanje, Porezna uprava

Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje Službe socijalne zaštite o ostvarenim pravima iz socijalne zaštite i u kojem iznosu;

– potrebno za a)b)c)

Centar za socijalni rad
općine Centar(Zaima Šarca 13)
Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz o vlasništvu nad individualnom stambenom jedinicom na kojoj se vrši prilagođavanje (ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola)

– potrebno za a)

Općinski sud, gruntovnica, notarski obrađen kupoprodajni ugovor Original ili ovjerena kopija  –
Specifikaciju neophodnog materijala i predmjer i predračun radova za prilagođavanje stambenog objekta

– potrebno za a)

Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja

Original ili ovjerena kopija  –
Potrebne saglasnosti nadležne općinske službe za prilagođavanje stambenih objekata i uklanjanje arhitektonskih barijera (Urbanistička, građevna dozvola)

– potrebno za a)

Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija
Preporuku nadležne zdravstvene ustanove i Potvrdu o participaciji za nabavku neophodnog ortopedskog pomagala

– potrebno za b)

Nadležna zdravstvena ustanova i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Original ili ovjerena kopija
Predračun za nabavku ortopedskog pomagala

– potrebno za b)

Ovlašteni dobavljač ortopedskog pomagala Original ili ovjerena kopija
Preporuka ovlaštenog ljekara da je radi prirode bolesti, invaliditeta podnosioca zahtjeva potrebno ugraditi invalidske komande u motorno vozilo

– potrebno za c)

Nadležna ljekarska komisija ili preporuka ovlaštenog ljekara Original ili ovjerena kopija
Predračun za uslugu uspostavljanja invalidskih komandi u motorno vozilo izdat od strane ovlaštenog auto servisa ili radnje

– potrebno za c)

Ovlašteni auto servis ili radnja Original ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu motornog vozila na kojem se ugrađuju komande

-potrebno za c

MUP  Original ili ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva

– potrebno za a), b) i c)

 Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva