VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć iz programa pomoći povratnicima i održivom povratku
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za …
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev podnesen sljedećeg sadržaja: za koju namjenu se koriste sredstva, izvori finansiranja projekta (vlastito ili ulaganje drugih institucija), mogući broj angažovanih lica, da li je već započet projekat ili je samo ideja, te očekivani efekti nakon realizacije projekta;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Izjava da do sada nije primana pomoć za održivi povratak i grđevinski materijal na ime kandidiranog projekta od strane Općine Centar Sarajevo;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su ranije dobili finansijska sredstva od Općine Centar Sarajevo, ako ranije nije dostavljen;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda nadležne službe u općine/opštine povratka o broju registriranih povratnika (priložiti spisak) na lokalitetu koji je predmet projekta sa posebno naznačenim brojem povratnika sa područja općine Centar
– za vrstu pomoći pod A) i B)
Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija  –
Idejni projekt, Saglasnost općine/opštine povratka, Odobrenje za građenje;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija  –
Predmjer, predračun nabavki ili radova;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija  –
Aktuelni izvod iz registra Ministarstva pravde,
– za vrstu pomoći pod  B)
Ministarstvo pravde Original ili ovjerena kopija  –
Izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinačnih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Izjava da ukupna finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekta nisu obezbijeđena od strane drugog donatora;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Bankovna kartica ili Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa;
– za vrstu pomoći pod A), B) i C)
Banka Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje o kretanju nadležne policijske uprave za podnosioca zahtjeva, dokaz da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u mjestu povratka, kopije LK-a i CIPS prijavnica za sve punoljetne članove domaćinstva;
– za vrstu pomoći pod C)
MUP/CIPS Original ili ovjerena kopija Za sve punoljetne članove domaćinstva
Kućna lista;
– za vrstu pomoći pod C)
Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Potvrda nadležne službe u općini/opštini povratka u koju se kandidat za donaciju vratio. U potvrdi mora biti naznačeno ime i prezime nosioca domaćinstva i članova njegove porodice koji su se vratili i godina povratka povratka ili se namjeravaju vratiti u prijeratno prebivališteu prijeratno prebivalište;

– za vrstu pomoći pod C)

Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija
Izjava da se vratio ili se namjerava vratiti prijeratno prebivalište;
– za vrstu pomoći pod C)
Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o visini prihoda;
– za vrstu pomoći pod C)
Poslodavac kod kojeg je zaposlen, ček od penzije, rješenje o invalidnini nadležne službe, uvjerenje iz oblasti boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, potvrda sa zavoda za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija Za sve punoljetne članove doaćinstva
ZK izvadak, posjedovni list;
– za vrstu pomoći pod C)
Općinski sud – gruntovnica, katastar Original ili ovjerena kopija  –
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva