VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva  CIPS Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva MUP/CIPS Original ili ovjerena kopija  –
Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu legalno izgrađenog individualnog stambenog objekta koji je predmet sanacije; Općinski sud – gruntovnica, odjeljenje za Katastar općine, rješenje nadležne službe općine Original ili ovjerena kopija ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola
Izjave o saglasnosti suvlasnika objekta koji je predmet sanacije ukoliko se radi o suvlasništvu; Matični ured općine Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva; Poslodavac, Zavod za PIO, Biro za zapošljavanje, Porezna uprava Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje Službe socijalne zaštite općine Centar ukoliko članovi domaćinstva ostvaruju određena prava; Centar za socijalni rad općine Centar (Zaima Šarca 13) Original ili ovjerena kopija  –
Izjava da podnosilac zahtjeva nije ostvarivao ovaj vid pomoći putem Općine; Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Specifikaciju neophodnog materijala, odnosno predmjer i predračun radova za minimalnu neophodnu sanaciju individualnog stambenog objekta koji je predmet sanacije; Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda nadležne Službe, ukoliko se radi o objektu koji je stradao od elementarne nepogode (požar, poplava i sl) Potvrda nadležne Vatrogasne brigade KS, MUP KS, Elektrodistribucije i dr. Original ili ovjerena kopija  –
Tekući račun podnosioca zahtjeva  Banka Original ili ovjerena kopija  –
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva