VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević, šefica Odsjeka
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanja prava na dječiji dodatak
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 52/22);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva MUP KS/CIPS Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da podnosilac zahtjeva nije u radnom odnosu Potvrda Službe za zapošljavanje ili Potvrda Porezne uprave Centar ili Potvrda visokoškolske ustanove ukoliko je podnosilac zahtjeva student Original ili Ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva