VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević, šefica Odsjeka
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanja prava na dječiji dodatak
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 52/22) i Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječiji dodatak („Službene novine FBiH“, broj 69/22);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1 – Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na dodatak na djecu propisan od nadležnog federalnog ministarstva Web stranica Ministarstva rada i socijalne politike FBiH ili info pult Općine Centar Sarajevo Original
2 – Prijave prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva MUP KS/CIPS Original ili ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
3 – Kućna lista Matični ured Original ili ovjerena kopija
4 – Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Matični ured Original ili ovjerena kopija
5 – Uvjerenje o državljanstvu djeteta Matični ured Original ili ovjerena kopija Ne starije od 6 mjeseci
6 – Dokaz o prihodima po osnovu poreza na dohodak, životnog osiguranja i nasljedstva ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Uvjerenje ili potvrda Porezne uprave Centar Original ili ovjerena kopija
7 – Dokaz o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Uvjerenje ili potvrda Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje FBiH Original ili ovjerena kopija
8 – Dokaz o prihodima po osnovu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Uvjerenje nadležne službe za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata Original ili ovjerena kopija
9 – Dokaz o prihodima po osnovu zaštite lica sa invaliditetom, obaveznog izdržavanja, naknade za hraniteljstvo odnosno starateljstvo ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Uvjerenje nadležne služba socijalne zaštite /Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
10 – Dokaz da dijete za koje se traži pravo na dječiji dodatak nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite duže od 30 dana Uvjerenje nadležne služba socijalne zaštite /Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
DOKAZIVANJE SPECIFIČNIH OKOLNOSTI U KONKRETNOM SLUČAJU
11 – Ukoliko se radi o ostvarivanju prava na dječiji dodatak za dijete koje je stavljeno pod starateljstvo dokaz o naprijed navedenoj činjenici Rješenje nadležnog prvostepenog organa (Centar za socijalni rad ili sud) Original ili ovjerena kopija
12 – Ukoliko dijete živi samo sa jednim roditeljem, a drugi roditelj je živ, dokaz da je dijete povjereno tom roditelju na vaspitanje i odgoj Presuda suda ili Zapisnik o posredovanju Službe socijalne zaštite ukoliko je brakorazvodna parnica u toku Original ili ovjerena kopija
13 – Ukoliko se zahtjev podnosi za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije 18. godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, dokaz o postojanju te vrste invaliditeta Rješenje nadležnog organa o utvrđenom 100%-invaliditetu sa priznatim pravom na tuđu njegu i pomoć I grupe (teški invaliditet) ili Rješenje nadležnog organa o utvrđenom 100%-invaliditetu sa priznatim pravom na tuđu njegu i pomoć II grupe (teži invaliditet) Original ili ovjerena kopija
14 – Ukoliko se radi o djetetu sa težim ili teškim invaliditetom dokazuje se vrijeme nastanka invaliditeta Nadležna zdravstvena institucija (za invalidnost prije 18 godine) i obrazovna ustanova (ukoliko je potrebno dokazati da je invaliditet nastao za vrijeme školovanja) Original ili ovjerena kopija
15 – Ukoliko zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podnosi strani državljanin dokaz o odobrenom stalnom boravku na teritoriji Federacije BiH Nadležna institucija za poslove sa strancima Original ili ovjerena kopija
16 – Ukoliko pravo na dječiji dodatak podnosi strani državljanin dokaz da to pravo ne ostvaruje u državi svog prebivališta preveden na službeni jezik BiH Nadležna organ države prebivališta Original ili ovjerena kopija
17 – Tekući račun djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva