VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević, šefica Odsjeka
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanja prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine KS“, broj 40/22)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1 – Prijave prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva MUP KS/CIPS Original ili ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca
2 – Kućna lista Matični ured Original ili ovjerena kopija
3 – Izjava da podnosilac zahtjeva nije stupio u brak niti stekao potomstvo Matični ured Original ili ovjerena kopija
4 – Izvod iz matične knjige rođenih  Matični ured Original ili ovjerena kopija
5 – Potvrda o redovnom studiranju na visokoškolskoj ustanovi koja treba da sadrži podatke o toku studija od početka školovanja na toj ustanovi Visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija
6 – Dokaz o prihodima po osnovu poreza na dohodak, životnog osiguranja i nasljedstva ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Porezna uprave Centar Original ili ovjerena kopija Uvjerenje ili potvrda
7 – Dokaz o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Zavod za penzijsko-invalidsko  osiguranje FBiH Original ili ovjerena kopija Uvjerenje ili potvrda
8 – Dokaz o prihodima po osnovu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Nadležna službe za poslove boračko-invalidske zaštite i Original ili ovjerena kopija Uvjerenje
9 – Dokaz o prihodima po osnovu zaštite lica sa invaliditetom, obaveznog izdržavanja, naknade za hraniteljstvo odnosno starateljstvo ostvarenim u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva Nadležna služba socijalne zaštite /Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija Uvjerenje
10 – Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva