VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević, šefica Odsjeka
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine KS“, broj 40/22)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1 – Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva/porodilju MUP KS/CIPS Original ili ovjerena kopija
2 – Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Matični ured Original ili ovjerena kopija
3 – Ugovor o radu odnosno rješenje o radnom odnosu Poslodavac Original ili ovjerena kopija
4 – Uvjerenje poslodavca da li će porodilja za vrijeme porodiljskog odsustva primati puni iznos plate Poslodavac Original ili ovjerena kopija
5 – Ukoliko porodilja od poslodavca za vrijeme porodiljskog odsustva ostvaruje dio plate potrebno je dostaviti uvjerenje o visini naknade od strane poslodavca izražene u konvertibilnim markama Poslodavac Original ili ovjerena kopija
6 – Prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa Poslodavac ili porezna ispostava Original ili ovjerena kopija
7 – Potvrda liječnika sa naznačenim datumom otvaranja porodiljskog odsustva Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
8 – Ukoliko je podnosilac zahtjeva strani državljanin dokaz o odobrenom stalnom boravku na području BiH Nadležni organ Original ili ovjerena kopija Uvjerenje
9 – Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva