VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica; Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Demirović Ismeta, Viši stručni saradnik za saradnju sa NVO-ma
Telefon: 033/562-384
E-mail: ismeta.demirovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA “Izgradnja partnerstva i saradnje sa nevladinim organizacijama koja je utemeljena na finansijskoj podršci programskim aktivnostima, transparentnom pristupu javnim sredstvima, njihovoj dodjeli, trošenju i kontroli. “
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH , Član 2., 3., 4., 39. i 40. (“Službene novine FBiH” broj: 45/02 ); Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09); Pravilnik o načinu, postupku i kriterijima za dodijelu sredstava udruženjima i fondacijama., Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 22/12, 50/13 i 7/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa aplikanta
Kontakt telefon
Osoba odgovorna za realizaciju projekta
Ime i prezime
Kontakt telefon
Naziv projekta
Datum
Potpis odgovorne osobe
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavljanje obavještenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat sačinjen u skladu sa Uputstvom i kriterijima Udruženje/fondacija Original
Izvod iz upisa u registar (ne stariji od 6 mjeseci) Ministarstvo pravde na nivou vlasti gdje je NVO registrovana Original ili ovjerena kopija
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju uslova Javnog poziva Služba za obrazovanje, kulturu i sport Original ili ovjerena kopija
Izjavu od strane ovlaštenih osoba o partnerstvu (ukoliko postoje partneri u realizaciji projekta) Služba za obrazovanje, kulturu i sport Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja finansiranog projekta
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf