VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

—, stručni saradnik
Telefon: 033/562-512
E-mail: —@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sportu Kantona Sarajevo,  Član 54. stav 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 (prečišćeni tekst)); Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Centar Sarajevo u oblasti sporta, (“Službene novine Kantona Sarajevo ” broj: 31/06); Statut Općine Centar Sarajevo, Član 25. i 74. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/04 ); Odluka o načinu ostvarivanja javnog interesa Općine Centar Sarjevo u oblasti sporta , Cijela Odluka (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 11/02 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Osoba odgovorna za realizaciju projekta
Ime i prezime
Kontakt telefon
Naziv projekta
Datum
Potpis odgovorne osobe
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat sačinjen u skladu sa Uputstvom i kriterijima Sportska organizacija Original ili Ovjerena kopija
Narativni i finansijski izvještaj Ministarstvo pravde na nivou vlasti gdje je registrovana Original ili Ovjerena kopija ukoliko nisu opravdana sredstva dobijena od Općine
Izvod iz registra Ministarstva pravde o registraciji udruženja Ministarstvo pravde na nivou vlasti gdje je registrovana Original ili Ovjerena kopija ne stariji od 3 mjeseca
Potvrda o upisu u Matičnu evidenciju Sportskog saveza kantona Sarajevo Sportski savez KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Original ili Ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju uslova Javnog poziva Obrazac Izjave Općine Centar, ovjereno od strane Original ili Ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju uslova Javnog poziva Obrazac Izjave Općine Centar, ovjereno od strane sportske organizacije Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme realizacije projekta koji se sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf