VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

—, stručni saradnik
Telefon: 033/562-512
E-mail: —@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava iz granta aktivizma mladih Općine Centar Sarajevo
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava iz granta aktivizma mladih Općine Centar Sarajevo, broj : 09/C-11-521/20 od 22.01.2020.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Ime i prezime koordinatora projekta
Kontakt telefon
Kratki opis projekta
Iznos traženih sredstava
Period trajanja projekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz da je aktivnost planirana Godišnjim planom i programom rada, u skladu sa odrebama Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društ. korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (“Sl.novine KS”, broj 36/10 i 4/16) Obrazovna ustanova /Udruženje Original ili ovjerena kopija Ukoliko se sredstva traže za finansiranje ekskurzija
Dokaz o registraciji udruženja Ministarstvo pravde BiH, ili Federalno ministarstvo pravde, ili Ministarstvo pravde u uprave KS Original ili ovjerena kopija Izbor istitucije zavisi od nivoa na kojem je udruženje registrovano
Motivaciono pismo za učešće u planiranim aktivnostima Obrazovna ustanova / Udruženje Pismo, original ili kopija
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Kopija Broj računa u banci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf