VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nagrađivanje učenika i studenata za postignute rezultate u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, te podsticanje za postizanje što boljih rezultata u budućnosti i olakšavanje školovanja kroz materijalnu podršku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave , Član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09); Pravilnik o dodjeli stipendije “Prof.dr. Husein Kulenović”-prečišćeni tekst , Član 4. (“Službene novine Kanton na Sarajevo”, broj: 30/11 i 2/14); Statut Općine Centar , Član 10. i 68. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/04);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo ime) i prezime
Adresa
Škola/fakultet
Razred/godina studija
Kontakt telefon
E-mail adresa
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja – odluke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju za kandidata MUP KS – PU Centar ili uvjerenje o kretanju iz CIPS-a Original ili ovjerena kopija Ne starije od datuma objave konkursa
Uvjerenje o uspjehu u prethodnoj školskoj / akademskoj godini. Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija Za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom IX razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena za VI, VII i VIII razred, a za studente I godine fakulteta svjedočanstvo o završenom IV razredu srednje škole.
Potvrda o upisu u tekuću školsku / akademsku godinu Škola / fakultet Original ili ovjerena kopija Sa naznakom da je upisuje prvi put.
Izjava da kandidat ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini odnosno da je saglasan sa se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka Nadležna općinska služba Original
Potvrda banke o otvorenom računu na koji će se vršiti isplata stipendija Banka Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za kandidata Općinski matični ured Original ili ovjerena kopija
DODATNA DOKUMENTACIJA (za kandidate koji žele ostvariti dodatne bodove po svim ili određenim kategorijama)
Diploma/potvrda – dokaz o učešću i postignutim rezultatima na takmičenju koja su realizovana u skladu sa kalendarom Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS Ministarstvo/PP/organizator Original ili ovjerena kopija
Diploma/potvrda – dokaz o ostvarenim rezultatima na takmičenjima iz sporta, a koja nisu realizovana u skladu sa kalendarom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS Strukovni sportski savez Original ili ovjerena kopija
Potvrda – dokaz da je učenik / student sa statusom perspektivnog sportiste Ministarstvo kulture i sporta KS Original ili ovjerena kopija
Kućna lista o broju članova zajedničkog domaćinstva Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Platna lista ili potvrda o visini plate za posljednji mjesec Poslodavac Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Ček od penzije Zavod za PIO / MIO Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Dokaz o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Potvrda o nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Uvjerenje da nisu upisani u evidenciju FZ PIO/MIO

ukoliko nisu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Zavod za PIO / MIO Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Potvrda o redovnom školovanju člana porodice,

odnosno rodni list za predškolsko dijete

Obrazovna ustanova /
Općinski matični ured
Original ili ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima članova domaćinstva
Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti, te dopunskih djelatnosti Porezna uprava Original ili ovjerena kopija Za sve punoljetne članove domaćinstva.
Obavezno za sve kandidate koji prilažu dodatnu dokumentaciju.
Izvod iz MKU za roditelja-e – dokaz da je student bez jednog ili oba roditelja Općinski matični ured Original ili ovjerena kopija
Rješenje o invalidnosti – dokaz da je roditelj neratni invalid Kantonalni centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Rješenje o invalidnosti – dokaz da je učenik / student sa invaliditetom Nadležna institucija Original ili ovjerena kopija
Rješenje – dokaz da je jedan ili oba roditelja poginuli kao pripadnici oružanih snaga Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Sa naznačenim procentom invalidnosti
Rješenje – dokaz da je jedan ili oba roditelja RVI Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Sa naznačenim procentom invalidnosti

Ne stariji od 6 mjeseci!

Uvjerenje – dokaz da je jedan ili oba roditelja bio pripadnik OS Federalno ministarstvo odbrane Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci!
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 90 dana
OBAVJEŠTENJE  Za sve punoljetne članove domaćinstva potrebno je dostaviti uvjerenje porezne uprave  o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti. (obavezno za sve kandidate)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci školske/akademske godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf