VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA


Telefon: 033 562 512
E-mail: —@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Olakšavanje aplikantima prijavu za mobinost mladih
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
e-mail adresa
Kratki opis projekta
Iznos traženih sredstava
Period trajanja projekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS – prijava o mjestu prebivališta MUP KS, PU Centar Original ili
kopija
Ne stariji od 6 mjeseci
Dokaz o učešću na edukaciji, seminaru, treningu, konferenciji, takmičenju i sl. Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
ovjerena kopija
 –
Motivaciono pismo za učešće u aktivnosti  – Original ili
kopija
 –
Dokaz o ostvarenim rezultatima na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
kopija
Ukoliko se sredstva dodjeljuju za odlazak na takmičenje
Dokaz da organizator aktivnosti ne pokriva putne troškove, troškove kotizacije, troškove vize i druge troškove Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
kopija
Ukoliko traže cjelokupan iznos
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Kopija Broj računa u banci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva