VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stipendiranje učenika i studenata koji postižu izuzetne rezultate u učenju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave , Član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09); Pravilnik o dodjeli stipendije “Prof.dr. Husein Kulenović”-prečišćeni tekst , Član 4. (“Službene novine Kanton na Sarajevo”, broj: 30/11 i 2/14); Statut Općine Centar , Član 10. i 68. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/04);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo ime) i prezime
Adresa
Škola/fakultet
Razred/godina studija
Kontakt telefon
E-mail adresa
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja – odluke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju podnosioca prijave MUP KS, PU Centar Original ili ovjerena kopija Ako je kandidat maloljetan uvjerenje o kretanju roditelja / staratelja
Uvjerenje o uspjehu u prethodnoj školskoj / akademskoj godini Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda o upisu u tekuću školsku / akademsku godinu Škola / fakultet Original ili ovjerena kopija Sa naznakom da prvi put upisuje
Dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima – diploma / potvrda Ministarstvo –

PPZ/organizator i sl.

Original ili  ovjerena kopija
Rodni list kandidata Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izjava da kandidat ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini Nadležna općinska služba Original
Izjava kandidata kojom se daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Nadležna općinska služba Original Ako je kandidat maloljetan izjavu daje roditelj / staratelj
Broj bankovnog računa na koji će se vršiti isplata stipendija Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 90 dana
OBAVJEŠTENJE ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci školske/akademske godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf