VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

—, Stručni saradnik za sport
Telefon: 033/562-474
E-mail: —@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo, a koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o nagrađivanju uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo broj: 09/C-38-1381/19 od 30.12.2019.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
Prezime i ime roditelja / staratelja (za malodobnu djecu)
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta lica koje je ostvarilo rezultat na takmičenju CIPS / MUP KS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Dokaz o ostvarenom rezultatu na kantonalnom, federalnom, državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju – diploma / potvrda Organizator takmičenja, udruženje, fondacija, obrazovna institucija Original ili ovjerena kopija Rezultat ostvaren na takmičenju u tekućoj kalendarskoj godini
Motivaciono pismo lica koje je ostvarilo rezultat Original ili ovjerena kopija
Potvrda od banke o otvorenom  računu lica koje je ostvarilo rezultat Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE Napomena: ukoliko roditelj / staratelj dostavlja svoj transakcijski račun (Potvrdu od banke), potrebno je da dostavi i svoju CIPS potvrdu o evidenciji prebivališta.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf