VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za obrazovanje i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-360
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova prijevoza
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju/Sporazum o zajedničkoj saradnji sa Ministarstvom saobraćaja broj: broj:04-11-28646-9/21 od 4.8.2021. godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o upisu učenika/ce u tekuću školsku godinu Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Dokumentacija kojom se dokazuje invalidnost Nadležna institucija Original ili ovjerena kopija
CIPS Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Izjava korisnika pomoći/zakonskog zastupnika o udaljenosti obrazovne ustanove do mjesta stanovanja sa tačno naznačenom kilometražom u oba pravca Nadležna općinska služba Original
Izjava kandidata kojom se daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Ukoliko je kandidat maloljetan izjavu daje roditelj/staratelj. Nadležna općinska služba Original
Kopija bankovnog računa Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE  / / /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf