VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za obrazovanje i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-360
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava …
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju/Sporazum o zajedničkoj saradnji sa Ministarstvom saobraćaja broj: broj:04-11-28646-9/21 od 4.8.2021. godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1. Potvrda o evidenciji prebivališta roditelja/staratelja CIPS Original ili ovjerena kopija
2. Potvrdu škole da učenik redovno pohađa II, III ili IV razred Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
3. Dokaz o utrošku sredstava za kupovinu udžbenika (fiskalni račun) / Original ili ovjerena kopija
4. Izjava podnosioca zahtjeva da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu Matični ured Original
5. Kopija bankovnog računa Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE  / / /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf