VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Aganović i Admir Šehović, Stručni saradnici
Telefon: 033/562-502
E-mail: haris.aganovic@centar.ba i admir.sehovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obezbjeđenje uslova za gradnju i legalizaciju stabenih i poslovnih obejekata kao i zaštita života ljudi u slučaju prirodnih i drugih nesreća i rata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Član 52.i 53. (“Službene novine FBiH” broj: 29/03, 22/06 i 43/10); Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu isparvnosti skloništa, Član 7. (“Službene novine FBiH” broj: 21/05 i 59/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Adresa objekta koji se gradi/legalizuje
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Glavni projekat objekta koji se gradi/legalizuje Projektantska kuća Original Dva primjerka
Urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf