VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Aganović, Stručni saradnik
Telefon: 033/562-502
E-mail: haris.aganovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Procjena nastale štete i eventualna naknada štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Član 24., stav 1., tačka 4. (“Službene novine FBiH” broj: 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Član 3. i 4. (“Službene novine FBiH” broj: 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vlasnik ili korisnik (ime i prezime) i adresa
Naziv pravnog lica i središte
Broj registra pravnog lica i oblik djelatnosti
Mjesto imovine
Telefon
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Datum nastanka štete
Opis imovine na kojoj je nastala šteta (građevina, oprema, zemljište, dugogodišnji nasadi, šume, stoka, obrtna sredstva, ostala dobra, troškovi)
Preliminarna šteta u KM-ovima
Datum i potpis podnosioca
Broj lične karte, od koje PU je LK izdata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana (zavisno od razmjera nastale štete i broja podnjetih zahtjeva) dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf